Pszichiátriai Betegek Otthona

A Pszichiátriai Betegek Otthona gondozást, ápolást nyújtó bentlakásos intézmény, mely a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény keretében önálló szakmai egységként működik. Az intézmény kizárólag pszichiátriai betegségben szenvedőket lát el, mely betegség meglétét pszichiáter szakorvos véleménye igazolja, illetve alátámasztja.

Az intézmény feladata, célja

Az intézmény az ellátottak részére biztosítja a teljeskörű ellátást, mely korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátást, napi háromszori étkezést, ruházattal, textíliával való ellátást jelent.
Célunk az intézményben elhelyezett, önálló életvitelre nem képes, eltérő önellátási szinten lévő ellátottak egyénre szabott, minél magasabb szintű ellátása, önellátásuk mértékének javítása, illetve meglévő képességeik minél hosszabb ideig való szinten tartása, szabadidejük tartalmas eltöltésének megszervezése, közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása, a családias légkör kialakítása!

1.2.  Feladatai

Az ellátottak köre, a szolgáltatás jellemzői

Pszichiátriai Betegek Otthonába az a nagykorú, krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, illetve gondozható, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.
A Pszichiátriai Betegek Otthonába történő felvételhez az ellátást kérelmező pszichiáter szakorvosának (kezelőorvosának) szakvéleménye szükséges, amelyet a kérelem beadásával megegyező időpontban készít el.

2.1. Az intézmény ellátási területe
Magyarország közigazgatási területén élő pszichiátriai betegségben szenvedő egyének számára nyújt ellátást, az igénylő, vagy törvényes képviselője önkéntes kérelme alapján.

A szolgáltatás szakmai tartalma, módja

A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevők számára napi 24 órás folyamatos gondozást, ápolást és egészségügyi ellátást biztosít.
3.1. A gondozási és ápolási tevékenység tartalma
Az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül.
A gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását elősegítő tevékenység. Az intézmény ellátottai ellátási szükségletük mértékének megfelelően valamennyien részesülnek gondozásban. A gondozási tevékenység egyénre szabott, egyéni gondozási terven alapul.
Szükség esetén a gondozáson túl, illetve amellett ápolási tevékenységre is sor kerül, mégpedig abban az esetben, ha valamely gondozott egészségi állapotában olyan akut változás következik be (akut betegség), amely szükségessé teszi ápolási feladatok elvégzését. Az ápolás szintén egyénre szabott, egyéni ápolási terven alapul, a szakma szabályai és az orvos utasításai alapján.

Egészségügyi ellátás keretében a bentlakásos intézmény gondoskodik:

3.2. Az intézményben folyó gondozási, ápolási és mentálhigiénés feladatok jellege, tartalma
A gondozószemélyzet kiemelkedő feladata az ellátottak (szolgáltatást igénybe vevők) magasszintű, egyénre szabott komplex gondozása, mely magába foglalja az ellátottak egészségi állapotának védelmét, mind a fizikai, mind a mentális állapot szempontjából.
Fontos feladat az ellátottak önellátási képességének minél hosszabb ideig való megőrzése, szintentartása, aktivitásuk elősegítése, fokozása érdekében.
Bizonyos önellátási képességgel még rendelkező ellátottak részére képességeikhez mért segítség, támogatás megadása áll előtérben, önellátásra teljesen képtelen lakóink számára pedig a teljeskörű ellátás biztosítása szükséges!

3.3.  Mentálhigiénés ellátás
A mentálhigiénés munka célja

A célok megvalósulása érdekében végzett feladatok:

A mentálhigiénés munka keretében az intézmény biztosítja:

Az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével a mentálhigiénés munkatársak szervezik:

Valamennyi ellátott részesül mentálhigiénés ellátásban.
A mentálhigiénés ellátás, a mentális gondozás egyénre szabott, egyéni foglalkoztatási és egyéni fejlesztési terveken alapul.

 

4.  Az ellátás igénybevételének módja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.
A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő kérelmét nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartásba vételt követően, a gondozást, ápolást nyújtó intézményi elhelyezés előtt előgondozást kell végezni. Az előgondozás során felmérik az ellátást igénylő mentális, fizikai és szociális állapotát. A szerzett információk alapján az intézményvezető ápoló tájékoztatást ad az intézmény vezetőjének a kérelmező rászorultságáról, esetlegesen más ellátás kezdeményezéséről.
Ezt követően az intézmény vezetője dönt az ellátást kérők elhelyezéséről, illetve az elhelyezés sorrendjéről.
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni.
A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodás”-t köt.

 

Képek az otthonról

pbo
Kézműves foglalkozások alkotásai
pbo
Délutáni pihenés a lakószobában
pbo
Ebédidő
pbo
Kerti munka közben
pbo
Pihenés az Otthon parkjában
pbo
Református bibliaóra

 

© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.